Velg en side
Vann er verdens viktigste ressurs og vannbransjen er full av spennende oppgaver. Enten du vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt med å løse miljø- og drikkevannsutfordringer, finnes det en jobb til deg. Du kan bo og jobbe i hele verden. Vann er like viktig i Brasil som Bergen, Singapore som Snåsa.

Les mer om vannbransjen, yrkesmulighetene og utdanningsvalgene!

Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff, men slik er det ikke. Ingenting er viktigere enn vann, kilden til alt liv.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste. Det er også teknologi på sitt viktigste.

Nå trenger vi deg med på laget. Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer må det derfor investeres mange tusen milliarder kroner i den globale vannbransjen for å sikre en god og trygg vannforsyning til verdens befolkning. Det gjør bransjen til en av verdens raskest voksende næringer.

I Norge tar vi rent drikkevann og rent vann i naturen som en selvfølge. Men også her til lands vil klimaendringer, økende nedbørsmengder og økt urbanisering kreve nye og forbedrede løsninger for produksjon av drikkevann og håndtering av avløpsvann.

Tradisjonelt har vannbransjen hatt fokus på sikker vannforsyning og rensing av avløpsvann, men vi er i dag en viktig aktør også på andre områder. God vannbehandling og høy vannkvalitet står sentralt i alle de næringene der Norge er ledende internasjonalt – som sjømat, maritim industri og offshore.

Vannbransjen har en jobb til deg, enten du vil bo og jobbe i Norge eller internasjonalt, enten du vil jobbe med drikkevann, miljø og klima eller næringsutvikling.

Velkommen til vannbransjen – framtidens yrke!

Vann er fattigdomsbekjempelse

Tilgangen på rent drikkevann har alltid vært menneskehetens største utfordring. Det er ingen tilfeldighet at de første sivilisasjonene ble etablert rundt store ferskvannskilder som innsjøer og elver. Bare der var det mulig å drive jordbruk i stor nok skala til å skape levedyktige samfunn.

De siste 20 årene har mer enn to milliarder mennesker fått tilgang til forbedret drikkevann. Likevel mangler nesten 780 millioner mennesker rent vann, mens 2,5 milliarder ikke har tilfredsstillende sanitærforhold. Det har store konsekvenser for helse og livskvalitet. Forbedring av vannkvaliteten er fattigdomsbekjempelse i praksis.

Rent vann er ikke selvsagt

Stabil tilgang på rent og godt drikkevann og rent vann i naturen har gjort oss nordmenn litt bortskjemte. Æren for den gode kvaliteten må i stor grad gå til en teknologisk avansert bransje med tusenvis av dedikerte medarbeidere.

Nå står imidlertid vi i Norge overfor nye utfordringer. Kraftig befolkningsvekst, klimaendringer, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav samt et betydelig etterslep på vedlikehold gjør at vi forbereder oss på en ny tid. Vi må sikre oss at økte nedbørsmengder ikke fører til mer overvann og flere flommer. Vi skal omdanne mer avløpsvann til biogass som igjen kan gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig.

Bare fantasien setter grenser

Vann- og renseteknologi er for lengst tatt i bruk på oljeplattformer og skip, i sjømatnæringen og næringsmiddelindustrien. Du har med andre ord mulighet for en karriere innenfor den tradisjonelle vann- og avløpsbransjen og innenfor andre næringer som bruker vannteknologi og -kompetanse. Vannbransjen er med på å løse miljø- og klimautfordringer og utvikler ny næringsvirksomhet.

Vi tror at vannteknologi har uendelige muligheter, og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Norge står foran en helt nødvendig storsatsing på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann- og avløp. For å holde tritt med befolkningsutvikling og bosettingsmønster, krav til beskyttelse av natur og miljø, og håndtere konsekvensene av klimaendringene, må det de neste 20 årene investeres over 332 milliarder kroner i vannverk, renseanlegg og fornying av vannledninger og avløpsrør. Investeringene er nødvendige for å sikre innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer for liv og utvikling i hele vårt langstrakte land, og vil skape mange spennende arbeidsplasser.

Vannbransjen er full av spennende oppgaver. Enten du vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt med å løse nasjonale miljø- og drikkevannsutfordringer, finnes det interessante jobber.

Det er mange ulike grunner til å velge seg en karriere i vannbransjen. Noen lar seg inspirere av å sikre rent drikkevann til de mange millioner av mennesker som ikke har det. God vannkvalitet redder liv og skaper økonomisk vekst i fattige land. Noen trigges av å kunne bo og jobbe over hele verden. Vann er nemlig like viktig i Brasil som i Bergen, Thailand som Trondheim.

Andre igjen, har lyst til å bidra til at drikkevannet i hjemkommunen her i Norge er det aller beste. Eller å være med på å løse de klima- og miljøutfordringene som Norge står overfor. Økte nedbørsmengder utfordrer nemlig dagens ledningsnett. Vi må utvikle nye løsninger for å sikre vannkvaliteten og unngå flere oversvømmelser. Vi er bare i startfasen i arbeidet med å omdanne avløpsvann til biogass som gir oss en mer miljøvennlig kollektivtrafikk.

Vannbransjen ser stadig nye bruksområder for sin kunnskap og teknologi. Vannbehandling er i dag viktig på oljeplattformer og skip, i oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien. Vi kan derfor tilby deg en spennende reise inn i nye muligheter og nye teknologier.

Siden vannbransjen er så variert, trenger vi svært mye ulik kunnskap og kompetanse. Både fagarbeidere og akademikerne vil finne spennende oppgaver hos oss. Vi trenger alt fra:

 • ingeniører og sivilingeniører med vannkompetanse
 • kjemikere
 • hydrologer
 • biologer
 • geologer
 • samfunnsplanleggere
 • fagarbeidere kjemi/prosessfag
 • rørleggere
 • sveisere
 • jurister
 • økonomer
 • kommunikasjons- og markedsfolk

Det er svært mange ulike utdanningsretninger som fører til en jobb i vannbransjen. Vi trenger både arbeidstakere med fagbrev og høyere utdanning.

Universiteter og høgskoler

Vannbransjen er svært variert og har derfor behov for mye forskjellig kompetanse. Det er et stort antall bachelor- og mastergrader som åpner for en karriere innen vann. Vi trenger særlig folk med teknisk-naturvitenskapelig utdanning innen vann og miljø, men også økonomer, jurister, samfunnsplanleggere, kommunikatører etc. kan finne spennende jobber i vannbransjen.

Flere høgskoler tilbyr f.eks. bachelor-grader innen vann- og avløpsteknikk, kjemifag eller teknologifag. Universitetene tilbyr et bredt sett av mastergrader i f.eks vann- og miljøteknikk, kjemi, biologi, bioteknologi, geofag, samt energi og miljø. Dette og mere til, er sterkt etterspurt kompetanse i vannbransjen.

Du kan lese mer om de ulike utdanningsretningene og studiestedene her: http://www.samordnaopptak.no

Videregående skole/fagbrev

Har du lyst til å jobbe med vann, stiller du sterkt hvis du har fagbrev som bl.a. rørlegger, elektriker, bygg- og anlegg med ADK-sertifikat, automatiker, mekaniker, snekker, maskinist og driftsoperatør (kjemi/prosessfag). Det finnes videregående skoler i de fleste kommuner i Norge som tilbyr en eller flere av disse yrkesutdanningene.

Du kan lese mer om utdanningene og finne din skole her.

Teknisk Fagskole

Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og er korte, yrkesrettede studier. Det finnes tekniske fagskoler som tilbyr studier innen prosessteknikk med valgfag i vann og avløp. Disse er normalt innrettet mot kommunal vann- og avløpsteknikk, men kan også være aktuelle for andre som arbeider med problemstillinger innenfor vann.

 • Over 70 prosent av jordkloden er dekket av vann. Bare 2,5 prosent er ferskvann
 • Verdens vannforbruk antas å øke med 50 prosent de neste tiårene pga. befolkningsvekst og økende levestandard. Dette vil kreve at det investeres 800 milliarder dollar i året frem mot 2020. Det gjør vannbransjen til en av verdens største næringer.
 • Befolkningsvekst, klimaendringer, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav samt etterslep på ledningsnettet gjør at det må investeres nærmer 350 milliarder kroner i Norge frem mot 2040
 • Vannbransjens globale utbredelse gjør at du kan bo og jobbe over hele verden. Bare i Norge jobber mer enn 10.000 mennesker i bransjen

Om bransjen

Den norske vannbransjen har en omsetning på mer enn 15 milliarder kroner i året og samler over 10 000 dyktige medarbeidere. Bransjen består av fire deler og det er organisasjonene under som står bak denne nettsiden:

Vann- og avløpsvirksomheter

Det er 1.600 vannverk og 2.700 renseanlegg i Norge som sørger for drikkevann til befolkningen og for å ta hånd om det brukte avløpsvannet. De fleste av disse er kommunale eller interkommunale, men noen er organisert som samvirker.

Les mer på norskvann.no
Les mer på iwa-network.org

Private bedrifter

Det er mange hundre private vannteknologibedrifter i Norge som leverer et bredt sett løsninger til vannbransjen, og til næringer som sjømat, næringsmiddelindustri, olje, gass og skipsfart.

Les mer på vannklyngen.no
Les mer på smartwatercluster.no

Rådgivende ingeniører

Mange i vannbransjen jobber i et rådgivende ingeniørselskap med rådgivning, prosjektledelse og prosjektering. De arbeider med å utvikle nye, samt oppgradere eksisterende anlegg.

Les mer på rif.no

Forskning og utdanning

For deg som er interessert i forskning og utdanning, finnes det gode muligheter for spennende vannjobber ved flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Les mer på vannforsk.no